Terms & conditions

Information about the webshop (For English version, please see below)

Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

Door deze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Urban Nomads by Kirsty Nagel heeft het recht deze van tijd tot tijd te wijzigen.

Tot standkomen koopovereenkomst

Alle aanbiedingen gedaan door Urban Nomads by Kirsty Nagel zijn vrijblijvend. Als u een bestelling plaats en het product is voorradig dan ontvangt u een orderbevestiging, inclusief vermelding van eventuele verzendkosten. Op dit moment is de koopovereenkomst gesloten.

U kunt Urban Nomads by Kirsty Nagel niet aan aanbiedingen houden waarvan u redelijkerwijs kunt begrijpen dat deze een kennelijk vergissing of verschrijving bevatten.

Betalingsvoorwaarden

U kunt betalen via IDEAL of PayPal.

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen  afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankier- programma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken.  Maakt u gebruik van internetbankieren bij ING, ABN AMRO, Fortis, Postbank, Rabobank of SNS Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent.

Met Paypal betaalt u gemakkelijk en op een veilige manier, u heeft hiervoor wel een paypal account nodig. Via uw Paypal account worden al uw gegevens veilig bewaard en kunt u kosteloos het bedrag laten overschrijven

Prijzen, transport & levering

Prijzen voor de aangeboden artikelen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, die afzonderlijk op de orderbevestiging vermeld worden. Voor bestellingen buiten de EU bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele douane- en importheffingen.

Het risico tijdens transport is voor Urban Nomads by Kirsty Nagel. Het risico gaat op u over op het moment van aflevering. Het risico voor eventuele retourzending is voor u.

Urban Nomads by Kirsty Nagel streeft ernaar om uw bestelling binnen Nederland binnen 3 werkdagen na betaling te leveren. Leveringstijden zijn indicatief en overschrijding ervan geeft u geen recht op schadevergoeding of de bestelling te annuleren dan wel de koopovereenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van u redelijkerwijs niet verwacht kan worden de koopovereenkomst in stand te laten.

U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze worden bezorgd. Als door uw toedoen of nalaten levering niet mogelijk is, zal u alle aanvullende kosten aan Urban Nomads by Kirsty Nagel verschuldigd zijn. De eigendom van het product gaat pas op u over als u al het verschuldigde aan Urban Nomads by Kirsty Nagel heeft voldaan.

Retourzending

U hebt het recht de koopovereenkomst met Urban Nomads by Kirsty Nagel binnen 7 werkdagen na levering van de bestelling te ontbinden door middel van het sturen van een e-mail binnen genoemde termijn. U dient de betreffende bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet – in originele verpakking – te retourneren. Na ontvangst stuurt Urban Nomads by Kirsty Nagel u een nieuw exemplaar of stort het aankoopbedrag terug binnen 10 werkdagen.

Urban Nomads by Kirsty Nagel behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt is, of door de klant beschadigd. De kosten voor retourzending zijn voor u.

Garanties

Urban Nomads by Kirsty Nagel heeft met veel zorg haar collectie samengesteld en streeft kwaliteit na bij ieder product.

U bent verplicht het geleverde product te controleren alvorens het in gebruik te nemen.

U dient de bij levering zichtbare tekorten of beschadigingen direct (uiterlijk binnen 24 uur na levering), nauwkeurig en gedetailleerd per e-mail te melden aan Urban Nomads by Kirsty Nagel.

Niet direct bij de levering zichtbare tekorten of beschadigingen dient u binnen 10 dagen, nauwkeurig en gedetailleerd, na levering per e-mail te melden aan Urban Nomads by Kirsty Nagel.

Retourzendingen kunnen, in de in dit artikel genoemde gevallen, slechts plaats vinden na goedkeuring door Urban Nomads by Kirsty Nagel, waarbij Urban Nomads by Kirsty Nagel het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending.

Privacy

Urban Nomads by Kirsty Nagel respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. De persoonlijke informatie behandelt Urban Nomads by Kirsty Nagel vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Door het aanmelden voor de nieuwsbrief van Urban Nomads by Kirsty Nagel verleent u toestemming om uw persoonlijke gegevens en e-mail adres op te slaan om u in de toekomst te informeren over activiteiten en aanbiedingen van Urban Nomads by Kirsty Nagel.

Persoonlijke informatie worden onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk ter uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Urban Nomads by Kirsty Nagel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:

  • overmacht;
  • door u verstrekte onvolledige of onjuiste informatie;
  • door onjuist gebruik van het betreffende product.

Urban Nomads by Kirsty Nagel is slechts aansprakelijk voor directe schade waarbij de aansprakelijkheid van Urban Nomads by Kirsty Nagel beperkt is tot de hoogte van de betreffende orderbevestiging.

Toepasselijk recht & bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen u en Urban Nomads by Kirsty Nagel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk uitvoering in het buitenland wordt gegeven of indien u in het buitenland woont. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

In geval van een geschil zullen partijen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten, in welk geval slechts aan een Nederlandse rechter bevoegdheid toekomt kennis te nemen van een dergelijk geschil.

Contact

In geval van vragen, opmerkingen of klachten kunt u mailen of bellen naar:

E:           info@kirstynagel.com
T:            +31 (0)6 14 43 84 55

English version

Applicability

By using this website or by executing an order you agree to and accept these General Conditions. Urban Nomads by Kirsty Nagel  reserves the right to amend these General Conditions from time to time.

The purchase agreement

All offers of Urban Nomads by Kirsty Nagel  are free of obligation. When you order a product that is in stock you receive an order confirmation, including possible dispatch costs. At this moment the purachse agreement is concluded.

Urban Nomads by Kirsty Nagel  not be bound to offers of which you can reasonably understand are based on an evident error.

Payment

With Paypal you can easily pay with you credit card. It is very safe and simple. On your Paypal account all data will be safely secured and your payment is free of charge.

Prices, transport & delivery

Prices are including VAT and excluding dispatch costs, which will be mentioned separately on the order confirmation. For orders outside the EU you will be responsible for possible custom and import levies.

Urban Nomads by Kirsty Nagel  bears the risk for transport. Upon delivery the risk is transferred to you, including any transport risk for goods returned.

Urban Nomads by Kirsty Nagel  aims to deliver your order within 5 working days as of payment. Please note delivery periods are for information purposes only. Exceeding the delivery period does not entitle you to any compensation, order cancellation or termination of the purchase agreement.

Upon delivery you are obliged to accept the product. If delivery is not possible through your actions, you shall owe Urban Nomads by Kirsty Nagel  all necessary additional costs made. Ownership of the product rests with Urban Nomads by Kirsty Nagel until all such costs have been paid.

Returned goods

You are entitled to terminate the purchase agreement by sending an email to Urban Nomads by Kirsty Nagel  within 7 days upon delivery. In such case you are obliged to return the product unused, undamaged, complete and in the original packaging. Within 10 days upon receipt, Urban Nomads by Kirsty Nagel  shall – at its own discretion – send you a new product or shall refund the purchase amount.

Urban Nomads by Kirsty Nagel  reserves the right to refuse acceptance of returned goods or to refund the purchase amount if it suspects the product has been used or damaged trough your actions. All costs for returning the product shall be borne by you.

Guarantees

Urban Nomads by Kirsty Nagel  constitutes its collection with due care and pursues high quality for each product.

You are obliged to check the product immediately upon delivery.

You have to report evident damages or defects to the product to Urban Nomads by Kirsty Nagel  by sending a precise and detailed email within 24 hours upon delivery.

Damages or defects that are not directly visible upon delivery have to be reported to Urban Nomads by Kirsty Nagel  by sending a precise and detailed email within 10 days upon delivery.

Goods may only be returned upon Urban Nomads by Kirsty Nagel ’s approval, in which case Urban Nomads by Kirsty Nagel  is entitled to give instructions regarding the way the goods must be packaged and returned.

Privacy

Urban Nomads by Kirsty Nagel observes the privacy of its website users. By subscribing as new customer you give Urban Nomads by Kirsty Nagel permission to store the requested data. Personal data shall be treated confidential and shall only be used to make sure your order will be processed as quickly and adequately as possible.

By subscribing for the news letter you give Urban Nomads by Kirsty Nagel  permission to store your personal data and email address and to use such data to inform you on future activities and offers of Urban Nomads by Kirsty Nagel.

Personal information will under no circumstances be disposed to third parties, unless necessary to properly carry out you order or to comply with any legal regulations.

Excluding liability

Urban Nomads by Kirsty Nagel can not be held liable for damages caused by:

  • force majeur;
  • incomplete or incorrect information provided by you;
  • incorrect usage of the product.

Urban Nomads by Kirsty Nagel can be held liable for direct damages only, whereby the liability will never exceed the amount of the relevant order confirmation.

Applicable law & jurisdiction

Dutch laws shall apply to any and all legal relationships between you and Urban Nomads by Kirsty Nagel, also when any obligation shall be, whole or partly, effected abroad. The Vienna Sales Convention (11 April 1980) is expressly excluded.

Before bringing any dispute to the court, parties shall endeavour to settle such dispute amicably. If amicable settlement cannot be reached, the Dutch court shall have exclusive jurisdiction.

Contact

If you have any question or remarks, please do not hesitate to contact Urban Nomads by Kirsty Nagel :

E:           info@kirstynagel.com
T:            +31 (0)6 14 43 84 55